Skierowaliśmy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii nasze uwagi do raportu nt. realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. 

Nasze uwagi dotyczyły celu nr: 5, 8 i 11, czyli tych które dotycząc działań naszej Fundacji. Poniżej można zapoznać się ze szczegółami przekazanych przez nas uwag.

Cel 1.WYELIMINOWAĆ UBÓSTWO WE WSZYSTKICH JEGO FORMACH NA CAŁYM ŚWIECIE

Uwaga:
Brak dalekiej perspektywy uwzględniającej skutki programu 500+ oraz dostępności opieki nad dziećmi do lat 3. jedynie na poziomie 33% do 2020 r.

Uzasadnienie:
Kobiety rezygnujące z powrotu do pracy ze względu na opiekę nad dzieckiem – czy to z powodu świadczenia 500+ kontra niskopłatna praca czy z powodu braki opieki nad dzieckiem pozostają bez zabezpieczenia specjalnego w przyszłości. Mimo, że Państwo prowadzi działania wspierające w chwili gdy wychowują one małe dzieci nie myśli o tych kobietach w perspektywie. W momencie, gdy dzieci będą już samodzielne, wejdą w system szkolnictwa lub osiągną pełnoletniość kobiety pozostają bez pracy, z długoletnią luką zawodową i bez zabezpieczenia emerytalnego, co skazuje je na ubóstwo. Konieczne jest wdrożenie programu gwarantującego zabezpieczenie emerytalne kobietom, które zajmują się domem, opieką nad dziećmi.

Cel 5. OSIĄGNĄĆ RÓWNOŚĆ PŁCI I WZMOCNIĆ POZYCJĘ KOBIET I DZIEWCZĄT

Uwaga:
1. Brak działań zamierzających do podziału obowiązków domowych, w szczególności opieki nad dziećmi pomiędzy obojgiem rodziców.

Uzasadnienie:
Wyrównanie szans kobiet na rynku pracy, ograniczenie dyskryminacji w pracy ze względu na posiadane lub planowane dzieci, w ujęciu systemowym będzie możliwe jedynie wtedy, gdy obowiązki związane z założeniem i posiadaniem rodziny będą dzielone pomiędzy obojga rodziców. Jak pokazują statystyki liczba ojców korzystająca z dobrowolnego urlopu ojcowskiego rośnie, ale niestety w tempie niezadowalającym. Jedynie rozwiązanie prawne narzucające podział urlopu rodzicielskiego pomiędzy obojga rodziców w systemie „take it or lost it” będzie miała realny wpływ na zmianę obecnej sytuacji. Liczba niepracujących kobiet-matek w wieku produkcyjnym, w stosunku do liczby niepracujących kobiet w tym samym przedziale wiekowym jest zatrważająco większa. Nierówność w płacach utrwala jedynie tą sytuację – przy braku opieki nad dzieckiem to kobieta rezygnuje z pracy. Zaś długoletnia przerwa zawodowa skutkuje wykluczeniem z rynku pracy i dalszym ubóstwem (związanym m.in. z brakiem zabezpieczenia emerytalnego). Obowiązkowy podział urlopu rodzicielskiego między obojga rodziców nie tylko zmieni sytuację rodzinną Polaków, ale też nastawienie pracodawców. Wiedząc, że tak samo mężczyzna jak i kobieta „zniknie” na jakiś czas, gdy w rodzinie pojawi się dziecko nie będzie prowadziło do dyskryminacji kobiet przy rekrutacji lub obsadzaniu na kierowniczych stanowiskach.

Uwaga:
Brak programu edukacyjnego/zachęcającego dla przedsiębiorców związanego z elastycznymi formami zatrudnienia, równością płac, udzielaniem urlopów rodzicielskich mężczyznom.

Uzasadnienie:
Nie można pozostawiać kwestii wyrównania szans kobiet na rynku pracy jedynie na barkach kobiet. Rząd powinien stworzyć długoletni program edukacyjny dla przedsiębiorców, „wymuszający” zmianę standardów związanych z wprowadzaniem elastycznych form zatrudnienia i innych działań wspierających rodziny, a co za tym idzie, wpierających kobiety w powrocie do pracy.

Uwaga:
Brak alternatywnych form opieki nad dzieckiem.

Uzasadnienie:
Zapewnienie opieki instytucjonalnej dla dzieci do lat 3., mimo że jest niezbędne dla zwiększenia odsetka matek wracających do pracy, jest przedsięwzięciem czaso i finansowo chłonnym. Alternatywne formy wspierania opieki nad dzieckiem – dotacje do prywatnych placówek, opieki niani, rodzicielskich klubów malucha może w zdecydowany sposób zwiększyć dostępność opieki nad dzieckiem, w szczególności w mniejszych ośrodkach miejskich. Wpieranie alternatywnych form opieki daje też szanse rodzicom na znalezienie sposobu funkcjonowania w rodzinie i w pracy najbardziej dla nich odpowiedniego. Nie wszyscy rodzice chcą oddawać dziecko do żłobka na 8-9 godzin i pracować w pełnym wymiarze etatu.

CEL 8. PROMOWAĆ STABILNY I INKLUZYWNY WZROST GOSPODARCZY, PEŁNE I PRODUKTYWNE ZATRUDNIENIE ORAZ GODNĄ PRACĘ DLA WSZYSTKICH LUDZI

Uwaga:
Brak działań związanych z wynagrodzeniem pracy w domu kobiet-matek.

  1. Uzasadnienie:
    Wiele kobiet, w szczególności młodych matek decyduje się na pozostanie z dzieckiem w domu, przez pierwsze 3 lata jego życia. Jest to zgodne z zaleceniami lekarzy, pediatrów i psychologów, którzy wskazują że więź budowana z dzieckiem w tym okresie jest szczególnie ważna i wpływa na rozwój dziecka w dalszych latach. Kobiety wielodzietne posiadające 3 i więcej dzieci często decydują się na niewracanie do pracy zawodowej co związane jest z liczbą obowiązków domowych i wyzwaniami związanymi z wychowywaniem dzieci, zapewnienim im opieki itp. Godna praca to taka, która pozwala nam na zaspokojenia naszych potrzeb bytowych, ale również na rozwijanie naszego potencjały w sposób jaki chcemy, adekwatny do naszej aktualnej sytuacji zawodowej. Dlatego też kobiety powinny mieć wybór czy chcą pozostać w domu czy wrócić do pracy, kiedy i na jak długo. Jednak wybór, aby był realny nie może być wyborem pomiędzy zajęciem które przynosi świadczenie finansowe, a takim które go nie przynosi. Praca kobiet (i mężczyzn) związana z opieką nad dziećmi (czwórką lub więcej) powinna być odpłatna i zapewniać godne życie oraz zabezpieczenie emerytalne na godnym poziomie.

Uwaga:
Brak działań wywierających presję na przedsiębiorcach związanych z działaniami work&family balance.

Uzasadnienie:
Godna praca to taka, która pozwala na łączenie obowiązków zawodowych i rodzinnych, spełnianie się w pracy jak i w domu. W strategii nie ma zawartych żadnych działań, które wywierałyby presję na przedsiębiorcach, aby wprowadzali w swoich firmach rozwiązania z zakresu work&family balance, czyli takich które pozwalają pracownikom na łączenie roli pracownika i rodzica. Takie działania i oczekiwania rządu powinny być zawarte w strategicznym dokumencie rozwojowym dla przedsiębiorstw.

CEL 11. UCZYNIĆ MIASTA I OSIEDLA LUDZKIE BEZPIECZNYMI, STABILNYMI, ZRÓWNOWAŻONYMI ORAZ SPRZYJAJĄCYMI WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU

  1. Uwaga:
    Zbyt łagodne podejście do problemu zanieczyszczenia środowiska.
  2. Uzasadnienie:
    Obecne zanieczyszczenie środowiska w polskich miastach jest zatrważające. NIepodejmowanie stanowczych działań na poziomie centralnym i brak obligatoryjnych działań na poziomie lokalnym związanym z koniecznością zmniejszenia poziomu smogu odbiera szanse obywatelom, w szczególności dzieciom, na zdrowy i zrównoważony rozwój. Poziomy zanieczyszczenia niepozwalające na korzystanie z placów zabaw, terenów zielonych jest dyskryminujące i zagrażające zdrowiu i życiu.

Uwaga:
Brak strategicznego podejścia do zmniejszenia natężenia ruchu samochodowego w miastach.

Uzasadnienie:
Rząd powinien wymuszać na samorządach wprowadzanie programów ograniczenia ruchu samochodowego w miastach. Samochody nie tylko zatruwają powietrze, ale również powodują że życie w miastach jest niebezpieczne, w szczególności dla dzieci. Nie mają one możliwości samodzielnego poruszania się w przestrzeni przydomowej – dom, szkoła, sklep, plac zabaw, park, co ogranicza ich samodzielność, wymuszając asystę opiekuna nawet przy codziennych, najprostszych zadaniach. Samorządy powinny być obligowane do zamieniania terenów publicznych z parkingów i ulic na parki i tereny zielone.

Uwaga:
Lokalne standardów dostępności

Uzasadnienie:
Rząd powinien wymuszać na samorządach tworzenie i wprowadzanie lokalnych standardów dostępności. Standardy powinny dotyczyć wszystkich aspektów życia społecznego – komunikacji publicznej, tworzenia ciągów pieszych i samochodowych, parków, placów zabaw, placów miejskich i powinny uwzględniać potrzeby wszystkich grup obywateli, w szczególności osób z różnymi formami niepełnosprawności, osób starszych, rodziców z dziećmi.

Całość komentowanego raportu można znaleźć TU.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *