W związku z zapowiadanym strajkiem nauczycieli szkolnych i przedszkolnych informujemy rodziców o ich prawie do nieobecności związanej z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem.

#jestempracującymrodzicem

Co może zrobić pracujący rodzic?

W przypadku nagłego i niespodziewanego zamknięcia żłobka, klubiku dziecięcego, przedszkola lub szkoły, nieobecność w pracy rodzica, który musi zaopiekować się dzieckiem do lat 8. jest obecnością USPRAWIEDLIWIONĄ. Reguluje to paragraf 3 punkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 maja 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Jako niezapowiedziane zamkniecie placówki uznaje się brak informacji na więcej niż 7 dni wcześniej.

O ile wewnętrzne przepisy pracodawcy nie stanowią inaczej, pracownik nie ma obowiązku wcześniejszego informowania pracodawcy o nieobecności. Musi ją natomiast zgłosić niezwłocznie, najpóźniej 2 dnia nieobecności. Zgłoszenie to może nastąpić listownie (liczy się data stempla pocztowego), telefonicznie, mailowo lub przez osobę trzecią.

Za czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika, z powodu konieczności zaopiekowania się dzieckiem do lat 8, przysługuje zasiłek opiekuńczy w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku – te przepisy odnaleźć możemy w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U z 2017 poz. 368 ze zm.) Zasiłek ten nie może być wypłacany dłużej niż przez 60 dni w roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *