9 stycznia złożyliśmy nasze wnioski do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy to scenariusz przestrzennego rozwoju naszego miasta na dziesięciolecia.

Nowe Studium to pomysł na Warszawę bardziej przyjazną mieszkańcom i odporną na zmiany klimatyczne. Dzięki nowym kierunkom zmian:

  • miasto nie będzie się rozlewało
  • koszty ekonomiczne i ekologiczne urbanizacji będą mniejsze
  • miasto będzie zwarte i będzie lepiej wykorzystywało zasoby, które już istnieją (np. drogi)
  • mieszkańcy nie będą musieli tak dużo podróżować  po mieście, ponieważ więcej będzie tzw. obszarów wielofunkcyjnych, czyli miejsc, gdzie można żyć, pracować i odpoczywać
  • zieleń i woda, czyli tzw. zielona i niebieska infrastruktura, będą lepiej chronione.

Nowe studium powstanie za około dwa i pół roku. To czas niezbędny na m.in. zrobienie wymaganych analiz, sporządzenie wariantowych koncepcji, uzgodnienia. Wypracowane wariantowe koncepcje, a potem projekt Studium będą jeszcze przedmiotem osobnych konsultacji społecznych.

Fundacja „Rodzic w mieście” w ramach prowadzonych konsultacji społecznych złożyła uwagi, które istotne są z punktu łatwego funkcjonowania w mieście z dziećmi. Oto nasze uwagi:

  • Wnioskujemy o tworzenie w mieście stref wielofunkcyjnych/lokalnych centrów/stref sąsiedzkich, które skupiały by w sobie większość ważniejszych funkcji pełnionych przez ośrodki miejskie, jak potencjalne miejsca pracy, żłobki, przedszkola, szkoły, ośrodki kulturalne, itp. Obecnie wiele nowych osiedli mieszkaniowych powstaje na obrzeżach miast, gdzie brakuje rozwiniętej infrastruktury, co skutkuje koniecznością codziennego, kilkugodzinnego, przemieszczania się, nierzadko na drugi koniec miasta. Utworzenie stref wielofunkcyjnych pozwoliłoby znacznie skrócić czas codziennych podróży, który można przeznaczyć na czas spędzony w gronie rodzinnym.
  • Wnioskujemy o nałożenie obowiązku zapewnienia przez inwestora budującego nowe osiedla mieszkaniowe zapewnienia infrastruktury lokalowej z przeznaczeniem na publiczne żłobki, przedszkola i szkoły, umożliwiającą tworzenie placówek z odpowiednią do zapotrzebowania liczbą miejsc dla dzieci,  a także wyznaczenia dogodnych i bezpiecznych ciągów pieszych i rowerowych do miejsc użyteczności publicznej oraz przystanków komunikacji miejskiej. Spełnienie tych warunków powinien być niezbędne do otrzymania zgody na budowę nowej infrastruktury mieszkaniowej.
  • Istotnym elementem jest także tworzenie nowych terenów zieleni i modernizacja tych istniejących pod kątem potrzeb rodziców z małymi dziećmi, a więc uwzględnianie w projektach często        nieobecnych obiektów infrastruktury technicznej, takich jak: toalety miejskie z przewijakami, w tym toalety spełniające potrzeby dzieci, altany z miejscem do karmienia, odpowiednio wyprofilowane ławki umożliwiające swobodny wypoczynek, poidła miejskie, podjazdy przy przejściach dla pieszych, odpowiednie oznakowanie i doświetlenie przejść dla pieszych. Wnioskujemy również o projektowanie na obszarach terenów rekreacyjnych zachęcających dzieci i młodzież do aktywności fizycznej oraz tworzenie nowych placów zabaw, biorących pod uwagę potrzeby grup z różnymi niepełnosprawnościami, a także potrzeby aktywnego spędzania czasu rodziców wraz z dziećmi.  
  • Wnioskujemy o zmianę wartości wskaźników parkingowych dla usług związanych z opieką nad dziećmi i oświatą tak, aby placówki takie jak: żłobki, przedszkola oraz szkoły, a także obiekty kulturalne nie były zobowiązane do zapewnienia tak dużej liczby miejsc parkingowych na swoim terenie, co w ostatnich latach skutkowało absurdalnym zagospodarowaniem przestrzeni przy tych placówkach. Wskaźniki te powinny być określone na poziomie wskazanym w uchwale nr. LXXIII/1973/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta stołecznego Warszawy,

  • Wnioskujemy o dostosowanie klas dróg do funkcji społecznych, które powinny one pełnić, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z ruchem samochodowym przy placówkach edukacyjnych i opiekuńczych dla dzieci oraz przy terenach rekreacyjnych, takich jak parki i place zabaw.

Wnioskujemy o nadanie priorytetu w mieście dla ruchu pieszego i rowerowego oraz komunikacji miejskiej, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego (pieszych) oraz zmniejszenie zanieczyszczenia w mieście. Elementem niezbędnych do zapewnienia tego priorytetu jest zapewnienie bezpiecznych i dostępnych przejść naziemnych.

Wniosek do studium zagospodarowania przestrzennego 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *